Qentinel Focus – Tarkoituksenmukaista ja mitattua tietoa päätöksentekijälle sopivassa muodossa

Johda onnistumista. Siihen tarvitaan hyvän strategian lisäksi onnistunut toteutus.

Strategiset uudistukset liiketoiminnassa vaativat syvälle meneviä muutoksia yrityksen arjessa ja kaikkien yrityksessä työskentelevien ajatustavoissa. Muutoshankkeet eivät juuri koskaan toteudu suunnitellulla tavalla. Onnistuvan muutoksen johtaja joutuu säätämään suunnitelmiaan usein, joskus hyvinkin radikaalisti. Se on mahdollista vain, jos hän pystyy havainnoimaan ja mittaamaan muutoksen etenemistä jatkuvasti.

Qentinel Focus auttaa onnistumaan strategisen muutoksen läpiviennissä. Palvelun tarkoituksena on auttaa strategia- ja hankejohtoa toteuttamaan ja seuraamaan strategisen muutoksen jatkumoa ja vaikuttavuutta. Qentinel Focus tuottaa hankkeista tarkkaa ja ymmärrettävää mittaustietoa muutosjohtamisen tueksi.

Oikea-aikainen, mitattu tieto sitoo projektit ja hankkeet yrityksen kehittämisen ja strategian toteutuksen työvälineiksi. Tieto tuo paitsi läpinäkyvyyttä myös ymmärrystä strategiaa toteuttavien investointi- ja muutoshankkeiden johtamiseen. Qentinel Focus tuo esiin strategian onnistumisen elementit ja muutoksen edistymisen.

Hyvä strategia ansaitsee onnistuneen toteutuksen!

Qentinel Focus -palvelu

  • Varmenna strategian looginen jatkumo
  • Tee strategian toimeenpanosta mitattava
  • Kasvata investointi- ja hankeportfolion tuottamia hyötyjä
  • Varmista muutoshankkeiden hyötyjen toteutuminen