Strategiasta käytännön toteutukseen

Teknikum on yksi merkittävimmistä eurooppalaisista polymeeriteknologian asiantuntijoista. Yrityksen ratkaisuista hyötyvät asiakkaat kaikkialla maailmassa. Teknikum-ryhmä koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä ja sillä on tytäryhtiöt Suomessa, Kiinassa, Unkarissa sekä Saksassa.

Määritellessään uutta liiketoimintastrategiaa, Teknikum näki välttämättömäksi arvioida myös kyvykkyydet strategian toteuttamiseksi. Teknikum pyysi Qentineliä arvioimaan tietohallinnon nykytilan. Qentinelin löydöksiin perustuen Teknikum totesi, että nykyisellä tietohallinnolla ei ole vaadittavia kyvykkyyksiä tukea liiketoiminnan asettamia strategisia tavoitteita. Tämän johdosta Teknikum tilasi Qentineliltä suunnitelman tietohallinnon kyvykkyyksien parantamiseksi.

Kehityskohteiden määrittely

Yhdessä Teknikumin kanssa sopien Qentinel laajensi analyysin kattamaan keskeisten liiketoiminnan kehitystarpeiden arvioinnin. Tässä yhteydessä Qentinelin konsultit haastattelivat Teknikumin johtoryhmän jäsenet ja muita eri sidosryhmien edustajia. Analyysin ja arvioinnin pohjalta Qentinel laati Teknikumille sen liiketoimintastrategiaa tukevan tietohallintostrategian. Kokonaisuudessaan tietohallintostrategia määritteli:

  • Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja niiden keskeiset mittarit (KPI:t)
  • Keskeisimmät kehitysalueet ja -projektit
  • Liiketoiminta-arkkitehtuurin tavoitetilan ja siihen johtavat välitavoitteet
  • Strategiaprosessin tiekartan
  • Teknikumiin palkattavan tietohallintojohtajan roolin ja vastuut

Teknikumin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusinta todettiin yhdeksi keskeisimmistä kehityshankkeista. Qentinel auttoi Teknikumia toteuttamaan hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen, eli tietopyynnön (RFI) tuloksien analysointeineen.

Työkalut onnistumiseen

Teknikum sai liiketoimintastrategian toteuttamista tukevan tietohallintostrategian. Uusi tietohallintostrategia ja sen sisältämät työkalut sekä tiekartta antavat Teknikumille vakaan pohjan päätöksenteolle ja tietohallinnon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tietohallintostrategia auttaa toimenpiteiden priorisoinnissa ja esittää tärkeimmät edistymisen seurannan mittarit. Toiminnanohjausjärjestelmän tietopyyntöprosessin läpivienti antoi Teknikumille hyvän kokonaiskuvan markkinoiden tarjonnasta, toimittajista ja erilaisista mahdollisuuksista sekä erinomaisen lähtökohdan jatkaa hankintaprosessissa tarjouspyyntövaiheeseen.